Úvod do tarotu

Z rôznych dostupných zdrojov som sa vlastne nedozvedela, aké staré je tarotové umenie. Podľa niektorých patrí medzi tisícročia staré karty, podľa iných je to 500 rokov. V každom prípade by sme mohli povedať, že ich vznik sa približne datuje od konca 14. storočia v Taliansku, čoho dôkazom by malo byť to, že väčšina výjavov veľkých arkán korešponduje s rytinami v zbierke talianskeho básnika Petrarcu „Triumfy“. Ako píše David V. Barrett v svojej knihe o tarote: Tieto básne sú o veľkoleposti lásky, čistoty, smrti, slávy, času a večnosti. Sú morálnymi alegóriami o ľudskom živote a stave duše, pripomínajú tie isté podobenstvá, ktoré vidíme na tarote. Talianska kartová hra tarocco obsahuje 22 karát, podobných veľkým arkánam, ktoré sa nazývajú triumfy. Možné je aj to, že veľké arkána mali výstižným zobrazením pripomínať a burcovať duchovné vedomie málo gramotných ľudí rovnako, ako v nejednom kostole mozaiky na chrámových oknách pripomínajú výjavy z biblických príbehov. Napriek tomu, že niektorí náboženskí kritici označili tarot temer za obrázkovú knihu diabla, väčšina tarotových symbolov je kresťanského pôvodu.

Mnohé autority sa však snažia dokázať oveľa staršiu históriu. Napríklad Antoine Court de Gebelin vydal v roku 1781 vlastný tarot a tvrdil, že veľké arkána sú vlastne egyptská kniha obsahujúca tajné, magické náuky.

Ako bolo či nebolo, niekedy dávno boli karty prístupné všetkým. Až neskôr vďaka tomu, že cirkev z dôvodov pre nich neprípustných a ohrozujúcich považovala pohanské praktiky za dielo diablovo a neúprosne potlačovala všetko, čo súviselo s heretickými témami. Neskôr prišiel vedecký svetonázor a ten odsúdil mystiku predchádzajúcich storočí k zabudnutiu. No a tak sa tarotové karty v 18. a 19. storočí stali nástrojom utajovaného sveta okultistov. Postupne sa tarot menil, upravoval podľa vlastných názorov či filozofie rôznych spoločenstiev či rádov. Preto dnešné taroty môžeme nazvať aj zaujímavými hybridmi s prvkami kabaly, legiend o kráľovi Artušovi a Svätom grále.

Týmto som sa dostala k tomu, že dnes nájdete naozaj množstvo typov tarotu. Medzi najznámejšie zrejme patria dve tradičné európske sady, Marseillský a Švajčiarsky  a od začiatku 20. storočia aj tarot Rider – Waite.

Jestvujú najrôznejšie interpretácie tarotu. Tieto atypické sady sa zakladajú skôr na mytológii, osobnej filozofii alebo na osobitnej záľube tvorcu. Spomeniem napríklad Živlový tarot či Sardínsky. 

Použitie

Toľko v stručnosti k histórii. A teraz niečo k jeho použitiu. Podľa mňa je vynikajúco prispôsobený na objavovanie a zviditeľňovanie osobnosti a problémov. Symbolika tarotu môže skvalitniť intuíciu a naznačiť možné východiská. Tarotom je možné hlbšie preskúmať určitú záležitosť, identifikovať naliehavý problém, poukázať na vonkajšie vplyvy, ľudí a okolnosti, ktoré by mohli pôsobiť na možnosti našich volieb. Odhalí možné prekážky či nebezpečenstvá, ale aj najlepšiu cestu k úspechu. Napriek veľkej sile tarotu, karty nejdú do podrobností. Ukazujú náznaky riešenia, rôzne faktory a je len na nás, či sa ich budeme držať alebo nie.

Tarot okrem iného vieme použiť aj k meditácii. Vytiahnutím jednej karty, či štúdiom konkrétneho obrazu. Niektorí tarot používajú ako predlohu na rôzne príbehy.

Tarot sa skladá zo 78 kariet, pričom 22 tvoria Veľkú arkánu (alebo veľké arkána) a 56 Malú arkánu (malé arkána).

Veľké arkány

Sú srdcom celého tarotu. Symbolizujú veľmi silné archetypy ľudí, cnosti, duchovný status a iné okolnosti. Predstavujú fyzickú, intelektuálnu, emocionálnu a duchovnú úroveň ľudského života. Ilustrujú silné aj slabé stránky osobnosti, ale aj tie najtemnejšie povahové vlastnosti. 

Zachytávajú obrazy vypovedajúce o ceste ľudskej duše a stupňa jeho vývoja. Dá sa povedať, že je to cesta, ktorá v našom vnútri má veľa spoločného aj so životnou púťou vonkajšou, od chvíle, keď sme sa narodili. Prejdeme detstvom s vplyvom rodičov, dospievaním s romantickými vzplanutiami, bolestivými konfliktami či rebelantstvom. Nasleduje dospelosť a naše osvedčenie sa ako človeka. Prechádzame krízami, prekážkami, vierou či beznádejou, ale hlavne veríme, že cieľ ktorý máme, je správny. Všetko v našom živote má svoj začiatok aj koniec. A tak je to aj vo veľkej arkáne, ktorá hovorí o tej ceste ale našej duše. 

Začína sa púťou Blázna, prvou kartou. Človek vo vnútri nasleduje blázna a symbolizuje naše vynorenie sa z temnoty, ako keď sa dieťa narodí a bez strachu sa vydá do neznáma. Postupujeme rôznymi skúsenosťami a vytvárame si základy. A tak stretávame cestou Mága, Cisárovnú, Cisára... S konfliktami môžeme porovnať Zamilovaných, Voz, skúšky zas symbolizujú Spravodlivosť, Miernosť, Sila... Takto by sme mohli pokračovať až po poslednú kartu. Od počiatku po rôzne vášne, pokušenia, straty a smútok, cez poznanie, že BOH, to sme vlastne my, až po nádej či víťazstvo nad temnotou. 

A tak to ide stále dookola. Akonáhle ukončíme v našom živote jednu etapu, blázon v nás sa vydáva opäť na cestu... Nie je v ľudských silách zmeniť kolobeh života, či už vnútorný alebo vonkajší. Môžeme si ho ale riadiť podľa svojho svedomia...

Veľké arkány podrobne

Malé arkány

Pokojne ich môžeme nazvať aj štyrmi kartovými farbami tarotu. Sú symbolizované pohármi, palicami, mečmi a mincami. Popisujú prostredníctvom obrazov rôznorodé skúsenosti v štyroch životných sférach. Podobne ako štyri živly, ktoré staroveká grécka filozofia považovala za stavebné kamene všetkého zjavného a duchovného, tiež kartové farby tarotu zahŕňajú každý aspekt životných skúseností človeka. Dvadsať dva kariet veľkej arkány odkrýva podrobnosti archetypálnej cesty človeka, so zvláštnym dôrazom na psychologicko – duchovné súvislosti. Každá z kartových farieb malej arkány sa sústreďuje na špecifickú úroveň nazerania či prežívania tejto všetko zahrňujúcej cesty a podrobne ju skúma na rôznych stupňoch vývoja. 

Každá farba malých arkán je rozdelená do dvoch skupín. Na karty označené číslami, od esa po desiatku a karty kráľovské, ktoré sú štyri. Eso až desiatka každej farby popisujú životné skúsenosti všedného dňa – jednotlivé údalosti, kontakt a jednanie s inými ľuďmi. Ku kráľovským kartám patria páža, rytier, kráľovná a kráľ. Na rozdiel od desiatky sa nezaoberajú skúsenosťami a udalosťami, ale stelesňujú ľudské charakterové typy, prípadne štruktúru jednotlivých sfér existencie. Napriek tomu, že to vyzerá o nadradenosti či postupnosti, nie je to tak. V skutočnosti sú všetky dôležité. Líšia sa jedine tým, že popisujú rôzny stupeň ovládanie vnútorných skutočností, ktoré sa potom prejavujú v tom, ako sa človek dokáže suverénne pohybovať nielen vo vnútornom, ale aj vo vonkajšom, reálnom svete a ako sa dokáže vysporiadať s jeho zákonitosťami.

Pážatá

Páža symbolizuje dosiaľ nesmelé prejavy nových rodiacich sa kvalít danej farby. Je nejakou surovou, nekultivovanou látkou, či zárodkom, ktorá je pre svoju nerozvinutosť veľmi krehká. Aby sa mohla rozvíjať, potrebuje starostlivosť a ochranu.

Rytieri

Rytier predstavuje fázu dospievania plnú výbušnej sily a energie. Duch v znamení rytiera sa vyznačuje mladistvou sviežosťou, napĺňajú ho mnohé otázky a je zaujatý hľadaním a nachádzaním. Túži objavovať oblasť, jeho symbol nosí a experimentovať v nej.

Kráľovné

Kráľovná všetkých farieb je stelesnením stálosti a vycibrenej kvality daného symbolu. Ostáva stále otvorená voči ďalšiemu pôsobeniu. Tu sa už energiou neplytvá, ani nie je smerovaná impulzívne, ako u predchádzajúcich kariet. Cieľ je jasnejší, energia sa koncentruje, hospodári sa s ňou vedome a zhromažďuje sa, aby mohla byť s mocným účinkom vyslaná k cieľu. Vo svete kráľovny dochádza k formovaniu vyšších hodnôt symbolizovaných farbou.

Králi

Kráľ zosobňuje dynamické, extrovertné a vodcovské kvality definované symbolmi. Prostredníctvom kráľa je energia využívaná k budovaniu konkrétnych hmotných štruktúr a k sebarealizácii vo vnútornom svete.

Kráľovské karty nepredstavujú vyslovene vlastnosti určené mužom či ženám. V každom z nás sa nachádza mužský či ženský aspekt osobnosti. Tieto karty majú svoju zvláštnosť. Znázorňujú nielen vnútorné skúsenosti človeka, ale sú zároveň aj stelesnením skutočných osôb. Povedzme, že ak sa v našom vnútri zrodí určitý aspekt do štádia, v ktorom má byť podrobený vývoju, potom sa s ním stretneme aj vo vonkajšom svete. Psychológia tomu hovorí synchronicita. Keď v našom živote nastane etapa vývoja, ktorej úlohou je posilniť či ustanoviť v nás niektoré kvality, často sa v našom živote objaví človek, ktorý na naše vnútro bude pôsobiť ako katalyzátor a pomôže nám, aby sme sa o sebe dozvedeli viac. Mnoho vzťahov je nadviazaných práve preto, že ich predstaviteľ, náš aktuálny partner, stelesňuje určitý princíp či aspekt, ktorý máme za úlohu vo svojom vnútri objaviť.