V hierarchii stoja archanjeli nad anjelmi strážnymi. Sú zvyčajne silnejší, väčší. Je ich viac, ale najznámejší sú štyria – Michael, Gabriel, Rafael a Uriel. 
Archanjeli nepodliehajú náboženským vyznaniam a pomáhajú každému, bez rozdielu či verí alebo nie. Dokážu byť súčasne s viacerými, nepoznajú žiadne obmedzenia. Bohužiaľ, to len my ľudia im mnohé pripisujeme. Napríklad niekto sa bojí zavolať niektorého z archanjelov, aby ho náhodou nevyrušoval alebo neodvádzal od inej dôležitejšej roboty. Lenže pre anjelov a hlavne pre archanjelov je pomoc každému z nás radosťou, nie ťarchou, naopak, náš nezáujem je pre nich smútkom.
Archanjeli prídu veľmi radi, ak ich zavoláte. Nepotrebujete k tomu nejaké zvláštne formulky, modlitby. Jednoducho stačí, ak z čistého srdca vnútorným hlasom požiadate o pomoc.
Ako som už spomínala, archanjelov je veľa, no zvyčajne pracujeme so štyrmi, ja im hovorím hlavnými archanjelmi. No čoskoro sa do nášho povedomia dostanú aj iní, možno vcelku neznámi či menej známi archanjeli. Doreen Virtue (zdroj) sa rozhodla v jednej z pasáži vo svojej knihe aspoň v stručnosti venovať aj iným archanjelom – na ich požiadanie.

Ariel

Jeho meno znamená „lev alebo levica Božia“. Ariel je známy ako archanjel Zeme, pretože neúnavne pracuje v prospech tejto planéty. Dozerá na ríšu elementálov a pomáha liečiť zvieratá, najmä tie nedomestifikované. Ariela teda zavolajte, ak sa túžite lepšie oboznámiť s vílami, prípadne chcete pomáhať v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia alebo keď potrebujete ošetriť zraneného divého vtáka alebo iné zviera.

Azrael

Jeho meno znamená „ten, ktorému pomáha Boh“. Azrael je tiež nazývaný „anjelom smrti“. Prichádza k ľuďom v podobe ich fyzickej smrti a prevádza ich na druhý breh. Pomáha týmto novo prichádzajúcim dušiam, aby sa cítili príjemne a boli zahrnuté láskou. Azrael pomáha duchovenstvu všetkých vyznaní a tiež duchovným učiteľom. Privolajte ho k svojim zomrelým alebo zomierajúcim blízkym, aj v prípade, že potrebujete pomôcť s formálnymi alebo neformálnymi duchovnými službami.

Chamuel

Jeho meno znamená „ten, ktorý vidí Boha“. Známy je aj pod mnohými ďalšími menami ako Camael, Camiel, Camiul, Camniel, Cancel, Jahoel, Kemuel, Serafiel a Šemuel. Archanjel Chamuel nám pomáha nájsť dôležité časti našich životov. Zavolajte ho, ak túžite po novom ľúbostnom vzťahu, nových priateľoch, práci alebo keď hľadáte nejakú stratenú vec. Akonáhle získate to, po čom ste túžili, pomôže vám Chamuel zabudovať túto súčasť do vášho života. Zavolajte ho aj v prípade, že potrebujete napraviť nejaké nedorozumenie v osobných alebo pracovných vzťahoch.

Gabriel

Znamená „Boh je mojou silou“. Na ranných renesančných maľbách a v dávnych spisoch je Gabriel zobrazovaný ako archanjel ženského zjavu, aj keď neskoršie texty ho označujú mužskými zámenami (poznámka Doreen Virtue: možno z dôvodu masového prepisovania spisov po konštantínopolskom koncile). Je archanjelom – poslom pomáhajúcim všetkým pozemským šíriteľom slova, ako sú trebárs spisovatelia, učitelia, novinári. Gabriela si zavolajte na pomoc v prípade, že potrebujete prekonať strach alebo nerozhodnosť súvisiacu s komunikáciou.

Haniel

„Milosť Božia“. Haniela zavolajte, kedykoľvek zatúžite dodať svojmu životu milosť a všetko, čo z nej vyplýva (mier, vyrovnanosť, radosť zo spoločnosti dobrých priateľov, krásu, harmóniu a podobne...). Rovnako ho zavolajte pred akoukoľvek udalosťou, pri ktorej potrebujete byť zosobnením dôstojnosti, ako je napríklad dôležitá prezentácia, prijímací pohovor či prvá schôdzka.

Jeremiel

Znamená „súcit Boží“. Jeremiel nás inšpiruje a motivuje, aby sme sa oddali duchovnej službe ostatným. Angažuje sa aj v procese získavania božskej múdrosti. Jeremiela volajte vtedy, keď sa cítite duchovne „zaseknutí“ a aj vo chvíľach, keď potrebujete povzbudiť na svojej duchovnej ceste a božskej misii.

Jofiel

Jeho meno znamená „krása Božia“. Môžete ho poznať aj ako Iofiela či Zofiela. Je patrónom umelcov, ktorým pomáha nájsť a udržiavať v živote krásu. Jofiela volajte pred začiatkom akejkoľvek umeleckej činnosti. Podieľa sa na skrášľovaní tejto planéty, pretože ju zbavuje znečistenia, spýtajte sa ho, ako môžete pomôcť v tejto životne dôležitej misii.

Metatron

„Anjel prítomnosti“. Je považovaný za najmladšieho a tiež najvyššieho zo všetkých archanjelova je zároveň jediných, ktorý zakúsil pozemský život (ako prorok Enoch). Metatron pomáha deťom vrátane tých, ktoré už prešli na druhý breh. Metatrona požiadajte o pomoc s čímkoľvek, čo sa týka vašich detí. Jeho zásah pomáha prebudiť v mladých ľuďoch duchovné uvedomenie a porozumenie.

Michael

„Ten, ktorý je podobný Bohu“. On je tým archanjelom, ktorý zbavuje planétu a jej obyvateľov následkov strachu. Michael je patrónom policajtov a všetkým nám dodáva odvahu a podporu, aby sme nasledovali pravdu a naplnili naše božské poslanie. Michaela volajte, ak pociťujete strach alebo si nie ste istí svojou osobnou bezpečnosťou, svojím božským poslaním alebo nejakým dôležitým životným rozhodnutím. Tiež ho môžete zavolať, ak potrebujete vyriešiť akýkoľvek problém so strojmi alebo elektrinou.

Raquel

„Priateľ Boha“. Často je nazývaný archanjelom spravodlivosti a poctivosti, v obľube ho majú outsideri. Dovolávajte sa ho, kedykoľvek sa cítite utláčaní alebo manipulovaní. Raguel vám poradí, ako vo vašom osobnom aj verejnom živote dosiahnuť vyrovnanosť a čestné konanie. Rovnako tak ho povolajte na pomoc tým, korým sa dostáva nespravodlivého zaobchádzania.

Rafael

„Boh lieči“. Rafael má na starosti liečenie tela. Pomáha všetkým liečiteľom, vrátane tým potenciálnym. Zavolajte ho pri akomkoľvek oraní či chorobe, nech už ide o vás alebo kohokoľvek iného (vrátane zvierat). Rafael vám tiež pomôže pri liečbe, čo platí aj pre štúdium a lekársku prax. Okrem toho je nápomocný aj cestovateľom, takže sa na neho môžete obracať so žiadosťou, aby vám zaručil pokojné a bezpečné cesty.

Raziel

„Tajomstvo Božie“. Raziel vraj stojí veľmi blízko Bohu, takže počuje všetky Božie rozpravy týkajúce sa tajomstiev a záhad sveta. Raziel spísal toto mystérium do dokumentu, ktorý odovzdal Adamovi a nakoiec skončil u prorokov Anocha a Samuela. Raziela zavolajte, keď zatúžite po porozumieť ezoterickým záležitostiam alebo chcete byť zasvätení do alchýmie či zhmotňovania.

Sandalfon

Znamená to „brat“, pretože je dvojčaťom archanjela Metatrona. Sandalfon je archanjelom hudby a modlitieb. Pomáha archanjelovi Michaelovi pri odstraňovaní strachu a jeho následkov (zrejme pomocou hudby). Pustite si nejakú upokojujúcu hudbu a zavolajte Sandalfona, aby rozpoznal akékoľvek pochybnosti v duchovných záležitostiach.

Uriel

„Boh je svetlo“. Sám Uriel v jednom zo svojich posolstiev vysvetľuje, že jeho úlohou je zalievať svetlom nepríjemné situácie a osvetľovať tak našu schopnosť riešiť problémy. Uriela zavolajte, kedykoľvek sa dostanete do nepríjemností a potrebujete jasne myslieť a nachádzať odpovede.

Zadkiel

„Spravodlivosť Božia“. Zadkiel nám pomáha dosiahnuť slobodu cez odpustenie a je známy patrón tých, ktorí dokážu odpúšťať. Preto ho privolajte vo chvíli, keď sa potrebujete zbaviť toxínov hnevu alebo nezmieriteľnosti (voči sebe aj ostatným). S jeho pomocou dokážeme nazerať na iných ľudí súcitne, nie kriticky.